рубрика „От скрина на баба и дисагите на дядо“ – речник за деца

Румяна Лилова

„Азбука– Подредбата на писмените знаци – буквите, в езика, се нарича „аз бука“.Думата се образува от наименованието на първитедве букви в нея. В старобългарския език те са сенаричали „Аз“ и „Буки“. Оттам е понятието „азбука“.Съвременните езици на латинска основа, известнии като „романски“ (италианският, испанският, френският, английският, немският, румънският) са именували азбуките си от гръцките „Алфа“ и „Бета“, с малки различия в словесния изказ. Във всички тези,а и в някои други езици, първите два азбучни звукаса А и Б, независимо от буквеното им изписване....."

Следващите думи от речника  са в електронния демонстрационен брой 8 инсталиран тук на сайта.