pileНашите усилия са насочени към работа по проекти, свързани със:

 • Популяризиране на живи традиционни фолклорни форми, които са на път да изчезнат - ритуали, празници, вярвания, разказване на приказки, митове и легенди, предания, песни, танци, форми на бита и др.;
 • школи за обучение на деца и възрастни в традиционни обичаи и занаяти.
 • разпространение сред тях на българските духовни ценности - чрез организиране на научни конференции и срещи, посветени на проблемите на етнографията и фолклора;
 • организиране на училищни и между училищни състезания, фестивали, конкурси и пленери – развиващи уменията на децата в областта на изкуството и културата, в които по развлекателен начин те да усвояват българските традиции и ценности.
 • развитие и усъвършенстване на извънкласни форми и методи за обучение на деца в духа на българските семейни ценности и традиции; възстановяване на традиционни български празници;
 • създаване на ваканционни и целогодишни клубове за отдих по интереси;
 • възстановяването на екологични съоръжения;
 • организиране на семинари и екскурзии за представяне на непопулярни места извън традиционните туристически маршрути;
 • популяризиране на българските обичаи, традиции, ценности и духовно наследство сред европейските партньори на България;
 • поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Сдружението.
 • разяснителна и пропагандна работа за привличане на дарители от страната и чужбина. Осъществяване на сътрудничество със сходни по цели и дейности организации;
 • работа по проекти на правителството в области, сходни с целите на Сдружението.